Bài kiểm tra năng lực - IZONE - IELTS Chiến Lược

IZONE IELTS CHIẾN LƯỢC

Bài đánh giá năng lực Tiếng Anh dưới đây được xây dựng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên của IZONE

Thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay khi hoàn thành bài kiểm tra.